Proč nový český překlad?


Často jsme dotazováni, proč vůbec vznikl nový český překlad Poselství Grálu a Doznívání k Poselství Grálu, když je k dispozici původní překlad odsouhlasený Abdrushinem. Původním úmyslem bylo jen provést drobné gramatické korektury překlepů Kovářova překladu, protože jsme s několika přáteli tento překlad na našich webech šířili a v případě zájmu o knižní verzi také odkazovali na jeho vydavatele ze Zlína. Dalším původním úmyslem bylo i nahrazení výrazu „bohužel“ výrazem "žel", jelikož výraz "bohužel" byl a je z našeho pohledu porušením druhého přikázání, což je v případě Božího Slova téměř ironické. Zajímavé je, že sám vydavatel Kovářova překladu tento výraz zarputile obhajuje tím, že čeština výraz „žel“ nezná. Avšak například v Poselství doznívá z nakladatelství Hlas je slovo "žel" použito 5krát častěji než slovo "b***žel". To však jen na okraj.

Dalším silným podnětem k novému překladu byla skutečnost, že nakladatelství Hlas v té době již dlouhou dobu Poselství netisklo a na korespondenci zájemců o knihy neodpovídalo a nabízenou pomoc v tomto směru odmítalo. Proto jsme i museli případné zájemce o knižní vydání odkazovat na již neexistující stránku Edition Bernhardt, kde bylo možné zakoupit knižní verzi Kovářova překladu, ovšem za poměrně vysokou cenu. Na námitku, že na Slovo v knižní podobě čeká mnoho hledajících, bylo z nakladatelství Hlas doslovně reagováno: "To je dobře, že čekají! Jen ať čekají!"

Konečné rozhodnutí pustit se do překladu přišlo v okamžiku, kdy jsme Kovářův překlad porovnali s originálem. Při tom jsme zjistili, že v Kovářově překladu nejen schází celé věty nebo jejich části, ale jsou tam i věty, které v originále nejsou. Kromě toho je narušena celá větná stavba, mnohdy i zpřeházena, takže výsledkem na mnoha místech je to, že překladatel pasáž převyprávěl svými slovy, aniž by mnohdy pochopil její správný smysl, a někdy dokonce dopsal svou vlastní větu pro dovysvětlení. Argumenty, že překlad je v pořádku, protože ho Abdrushin osobně kontroloval, se tím samy v sobě zhroutily, protože pokud překlad Poselství neodpovídá originálu, nelze ho nazvat věcně správným, a tudíž jeho zarputilá obhajoba je neopodstatněná. Beze sporu splnil svůj účel a přinesl mnoho dobrého, ale z hlediska věcné správnosti je na mnoha místech naprosto nedostatečný.

Abdrushinův dopis Josefu Kovářovi z ledna roku 1931

Vážený pane Kováři!

Jak jsem se dozvěděl od pana Von der Crone, zabýváte se překladem Poselství Grálu. Aby jste v tom nedělal žádnou zbytečnou práci, hovořil jsem o tom s panem Fridrichem Halsebandem, který je vedoucím nakladatelství „DER RUF“ v Mnichově. Celé Poselství je nyní již v tiskárně v sazbě, aby v dubnu vyšlo jako jedna velká kniha. Bylo pro to zvlášť sestaveno. Jsou v něm obsaženy také doposud nevytištěné přednášky.

Překlad by proto musel být prováděn jen podle tohoto v sobě uzavřeného díla, aby pak navždy zůstal v této formě.

Chceme Vám proto pravidelně posílat archy, které budou v tiskárně hotovy, přesně tak, jak vyjdou v pořadí a částečně v novém textu v souhrnném Poselství.

Porovnejte prosím pak případně již zpracovaný překlad s novými texty a změňte překlad odpovídajícím způsobem tam, kde je něco potřeba změnit, aby znění přesně odpovídalo nové knize.

Překlad by musel být napřed přirozeně procítěn až do všech jemností výrazu a v příslušné řeči překladu reprodukován. To není snadné.

Všechny překlady také musí podléhat kontrole nakladatelství. Nové, shromážděné texty budou obsahovat přibližně 900 stran. Sdělte nám však prosím, jak to všechno máte promyšleno, zda při tom máte vůbec stanoven nějaký plán; neboť je v každém případě nutné, aby šíření Poselství a nakladatelství zůstalo v jedné ruce a jednou rukou bylo řízeno. Samozřejmě mohou při tom být v každé zemi do určité míry samostatně pracující, další distributoři.

Rád budu očekávat Vaši laskavou zprávu a Vaše představy o tom a mnohokrát Vás zdravím.

Váš Abdrushin

Příklad toho, že text v Kovářově překladu přesně neodpovídá "nové knize":

Abdrushin - 29. Uctívání Boha

Originál:
Wer das nicht kann oder nicht will, der hat die Botschaft wieder nicht verstanden. Gralsdienst soll wahre, lebendige Gottanbetung sein. Gottanbetung ist der erste Gottesdienst, der nicht in äußeren Dingen besteht, sich nicht nur nach außen hin zeigt, sondern auch in den zurückgezogensten Stunden in jedem Menschen lebt, und sich in seinem Denken und in seinem Handeln zeigt, als Selbstverständlichkeit.

Kovářův překlad:
Kdo to nemůže nebo nechce, nepochopil opět poselství. Ten nechť raději odloží svůj kříž, aby neposkytoval falešný obraz, který by jen pletl vážně hledající. Služba Grálu má býti pravým, živým uctíváním Boha. Uctívání Boha je první Bohoslužba, která nezáleží v zevních věcech. Neprojevuje se jen navenek, ale žije též v nejskrytějších hodinách v každém člověku a projevuje se v jeho myšlení a konání jako samozřejmost,

Nový překlad:
Kdo to nemůže nebo nechce, ten opět nepochopil poselství. Služba Grálu má být opravdovým, živým uctíváním Boha. Uctívání Boha je první bohoslužbou, která nespočívá ve vnějších věcech, neukazuje se jen navenek, nýbrž i žije v nejskrytějších hodinách v každém člověku a projevuje se v jeho myšlení a v jeho jednání jako samozřejmost.

... konec citace

Na tomto příkladu je patrné, že překladatel nedodržel Abdrushinův pokyn, aby porovnal dosavadní překlady a změnil je tak, aby znění přesně odpovídalo nové knize.

Text v Kovářově překladu je ze stejnojmené přednášky, která vyšla v r. 1930 v GRALSBLÄTTER - Serie II, Heft 6 u. 7 a kterou následně Abdrushin upravil do tzv. Velkého vydání v r. 1931.

V novém překladu byl i zvolen jiný výraz pro "Das Gesetz der Wechselwirkung", doposud překládaný jako "zákon zvratného působení", což neodpovídá skutečnému smyslu německého výrazu. Nový výraz je "zákon vzájemného působení", který výstižněji vyjadřuje působení tohoto základního zákona. Mimochodem autor ruského překladu nezávisle na nás zvolil stejný výraz: "Закон Взаимодействия". Abdrushin pro zpětné (zvratné) působení použil jiný výraz, a sice "Rückwirkung". Dosavadní překladatelé překládali tyto dva různé výrazy, tedy "Wechselwirkung" a "Rückwirkung" jako výraz jediný, tedy „zvratné (zpětné) působení“.

Je také přirozené, že nový překlad působí nezvykle až krkolomně. Tato skutečnost však nevychází z překladu jako takového, nýbrž ze stavby vět originálu. Dosavadní překladatelé se snažili v dobrém úmyslu Slovo co nejvíce přiblížit lidem, aby je mohli číst snadno a plynule. Tím nevědomě zčásti odňali lidem potřebu námahy, tedy pohybu ducha. A protože se většina dnešních lidí ani duchovně hýbat nechce, je jim tento požadavek pohybu ducha nepříjemný, krkolomný a odmítají ho. Na správně se zachvívající řeč bude pokřivený rozum přirozeně narážet, bude mu obtížná, bude pro něj zbytečně komplikovaná a krkolomná. Rozum naopak vyžaduje co nejméně námahy a plynulost řeči. Pokud se tedy překlad správně zachvívá s originálem, musí v sobě nést tuto nezvyklost, pro některé dokonce i krkolomnost.

Více v citaci z přednášky „Zklamání“

Abdrushinova němčina není totéž, co klasická spisovná němčina. Abdrushin použil vybroušené německé slovní výrazy a sestavil je tak, aby se jeho němčina jako celek správně zachvívala v zákonech stvoření.

Proto je i pro rodilé Němce nezvyklá a mnohým činí při čtení potíže. Nezvyklá je proto, že ji Abdrushin sestavil tak, aby člověka nutila k používání zadního mozku. Pokud tedy člověk chce čerpat ze Slova a přijme tento správný způsob vyjadřování, který je pro něj nezvyklý, aniž by věděl proč, je nucen skrze dlouhá a zdánlivě komplikovaná souvětí používat zadní mozek mnohem intenzivněji než doposud, aby mu z těchto dlouhých vět vznikl v duchu živoucí obraz. Je to pomoc, která napravuje rovnováhu mezi předním a zadním mozkem, a sice tím, že zadní mozek nutí k činnosti a rozum k tomu, aby se stal nástrojem.

Toto si však překladatelé neuvědomili a ve snaze, co nejvíce přiblížit originál čtenářům, zvolili i jazyk, který je čtivější a pohodlnější. Dlouhá souvětí rozdělili na kratší věty, kterých se ihned chopí rozum, protože jsou pro něj již uchopitelné, a začne z nich skládat myšlenkovou představu, tedy informaci, obraz bez života, aniž by k němu sám něco nepřidal a podle svého druhu obsah nezúžil. I tím je velice ztíženo přijímání síly Slova.

Nezvyklost Abdrushinovy němčiny, která je způsobena právě správným zachvíváním v zákonech stvoření, kterému lidé již dávno odvykli, se musí logicky přenést v principu i do překladů v jiných jazycích, které, jsou-li správně přeloženy, budou pro čtenáře zpočátku rovněž nezvyklé, tak jako pro Němce. Dlouhá Abdrushinova souvětí nejsou jen záležitostí němčiny, kterou lze text přece také vyjádřit v holých větách, nýbrž je to právě pomoc a opora lidskému duchu, aby se mohl při pozemském čtení spoluzachvívat skrze zvýšenou činnost zadního mozku. Pokud je inkarnován v těle a podroben rozumu, může se ke Slovu dostat jen zákonitou cestou, kdy rozum jako nástroj předá zadnímu mozku jím nezměněné dojmy z těchto ucelených souvětí a zadní mozek je pak může dál předat ve formě obrazů duchu, který z nich pak může čerpat sílu Slova. Proto muselo být Slovo přineseno vždy ve formě pozemského jazyka, ať už psanou, nebo mluvenou formou. Nestačilo ho jen vyzářit dolů z oblaků ...

Síla Slova, to nejsou jen jakési paprsky a záření. Síla Slova jsou živoucí děje a obrazy skutečnosti, které pak ducha spojují s celým stvořením a v konečném důsledku se Světlem, ze kterých pak může čerpat ke své činnosti a vřadit se tak správně do koloběhu záření.

Příklad rozděleného souvětí (47. Světlá vlákna nad vámi!):

Originál:
Wie Ihr als Menschengeister auf der Erde Sammler und dann Mittler werden solltet für die Weitergabe aller Ausstrahlungen solcher Menschengeister, die gereifter als Ihr auf gehobeneren Schöpfungsebenen sich finden, und diese wiederum dasselbe tun in der Verbindung mit noch höheren und lichteren, gereiften Menschengeistern, bis zuletzt dadurch Verbindung mit dem Paradiese kommt, wo die Vollkommenen, Vollendeten der Menschengeister dieser Nachschöpfung in frohem Schaffen weilen, welche ebenfalls durch eine Mittlerkette bis hinauf zu den Vollkommensten der Urgeschaffenen in dem Reingeistigen die Fühlung haben, so ist es in der gleichen Weise und in gleicher Folge auch bei allen Wesenhaften, welche in der ganzen Schöpfung mit Euch, aber jeweils immer eine halbe Stufe höher als Ihr helfend wirken.

Kovářův překlad:
Vy, jako lidští duchové, měli jste být na zemi sběrateli a pak prostředníky pro další předávání všech vyzařování zralejším lidským duchům, stojícím na vyšších úrovních stvoření.---- Tito zralejší jsou zase ve spojení s ještě vyššími a světlejšími dozrálými lidskými duchy, až konečně dochází spojení s rájem, kde úplně zralí a dokonalí lidští duchové tohoto pozdějšího stvoření přebývají v radostném tvoření.---- Odtamtud zase dál jde řetěz prostředníků až vzhůru, k nejdokonalejším z Prastvořených v čistě duchovním.---- A tak stejným způsobem a ve stejném pořadí jest spojení všech bytostných, kteří v celém stvoření s vámi spolupracují a vám pomáhají, ale stojí vždy o stupeň výše nežli vy.

Nový překlad:
Jakožto lidští duchové na zemi jste se měli stát shromažďovateli a pak prostředníky pro další předávání všech vyzařování těch lidských duchů, kteří jsou zralejší než vy a nacházejí se na vyšších úrovních stvoření a ti opět konají totéž ve spojení s ještě vyššími a světlejšími, zralými lidskými duchy, až nakonec dochází ke spojení s rájem, kde v radostné činnosti pobývají zdokonalení, hotoví lidští duchové tohoto pozdějšího stvoření, kteří rovněž skrze řetěz prostředníků mají spojení až vzhůru k dokonalým prastvořeným v čistě duchovním a tak je tomu stejným způsobem a ve stejném pořadí také u všech bytostných, kteří v celém stvoření s vámi pomáhajíce spolupůsobí, avšak vždy o půl stupně výše než vy.

... konec citace

Abdrushin nás nabádá, abychom všechno, tedy i Poselství věcně zkoumali. Pokud tedy někdo zavírá před zjevnými chybami v překladu oči se zdůvodněním, že to Abdrushin schválil, a současně nabádá k tomu, aby se tento překlad nijak neměnil, protože vyšel z ruky povolaných, tak z něj dělá jen zlaté tele a chce, aby se slepě uctívalo.

Slepě proto, že se nedbá naprosto nesmyslných pasáží, které ve čtenářích vyvolávají falešné obrazy, jako např. tento:

Přednáška: 64. Co dnes odděluje tak mnoho lidí od Světla?

Originál:
"Doch durch die Auswirkung der göttlichen Gesetze geht sein Weg vorher, und in der Tatsache liegt die Gewähr der göttlichen Verzeihung, seiner Gnade!"

Kovářův překlad:
"Ale působením Božích zákonů předchází nechybující vždy toho, kdo chyboval. V této skutečnosti jest záruka Božského odpuštění a jeho milosti!"

Nový překlad:
"Avšak napřed vede jeho cesta účinky Božích zákonů, a v této skutečnosti spočívá záruka Božího odpuštění a jeho milosti!"

... konec citace

Není totiž vůbec jisté, že ten, kdo se nikdy nezatížil vinou, dojde do ráje dříve než ten, kdo se nějak zatížil a musel napřed projít "účinky Božích zákonů". Může to být i přesně naopak.

Kromě toho v originále nic takového není ... takže to překladatel přeložil opět podle sebe, a ne podle originálu.

Přednáška "Nový zákon (v Kovářově vydání pod názvem 30. prosince 1932)":

Německý originál:
Es schließen sich mit diesem „Du“ sofort bestimmte Fäden von dem einen zu dem anderen, welche durchaus nicht harmlos sind. Fäden, die Geister niederhalten können, auch solche,die zum Aufstieg fähig sein würden.

Kovářův překlad:
S tímto „Ty” navazují se okamžitě nitky vedoucí od jednoho k druhému, které naprosto nejsou tak nevinné, jak jste se až dodnes domnívali. Nitky, které mohou ducha zdržovat dole, ale i takové, které mohou vést ke vzestupu.

Nový překlad:
S tímto „ty“ navazují se ihned určitá vlákna od jednoho k druhému, která vůbec nejsou tak neškodná. Vlákna, která mohou duchy udržovat dole, a to i takové, kteří by byli schopni vzestupu.

Přednáška "Světlá vlákna nad vámi (v Kovářově vydání Světlé nitky nad vámi)":

Německý originál:
Anklagend heben sie die Fäden hoch, die ihnen ebenfalls in der Benutzung durch die Erdenmenschen Wechselströmung bringen sollten, die die Einseitigkeit des Nurausstrahlens farbenprächtiger beleben und dadurch noch gewaltiger und segenbringender erstarken und erglühen lassen.

Kovářův překlad:
Žalobně pozvedají vzhůru nitky, které jim rovněž měly při použití lidmi přiváděti střídavý proud. Jednostrannost ve vyzařování oživila nitky pestrých barev, dala jim možnost zesíliti ještě mocněji a mocným požehnáním se rozzářiti.

Nový překlad:
Žalujíce pozvedají vzhůru vlákna, která v použití pozemskými lidmi měla rovněž jim přinést vzájemná proudění, která by v nádherných barvách oživila jednostrannost vyzařování a tím by jim dala ještě mocněji a blahodárněji zesílit a prožhavit se.

... konec citace

Z uvedených citací je patrné, že překladatel Josef Kovář zde vůbec nepochopil smysl Abdrushinových slov a přeložil je po svém, dokonce zde naprosto v opačném smyslu, čehož důsledkem je zcela falešný obraz, z něhož ve čtenáři nemůže vzniknout správné pochopení pravého smyslu této věty, a tudíž je mu tak ztíženo přijímání síly Slova.

Sílu Slova může tedy duch přijímat, je-li dostatečně hybný a chápe-li správný smysl slov Poselství. Proto první věta z Poselství zní: Kdo se nesnaží, aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!

Vinu zde pak nese i překladatel, který svým překladem mohl mnohým ztížit správné pochopení smyslu slov, a tedy i přijímání síly Slova. Zde nepomohou argumenty ve formě tvrzení, že Abdrushin (údajně) sám osobně kontroloval vyzařování všech jednotlivých přednášek Kovářova překladu. Jednak to mohlo být všechno jinak a jednak je každému samostatně uvažujícímu člověku jasné, že pokud není forma Slova v naprostém souladu s obsahem, tedy se smyslem Poselství, tak nemůže mít správné vyzařování.

Jediným měřítkem správnosti překladu může být proto pouze originál Poselství, a ne historky a vzpomínky předávané z generace na generaci, které tím pochopitelně doznaly změn, a tudíž nemohou být vzaty za věcný základ uvažování v současnosti.

Kontakt