O knihe Vo Svetle Pravdy


Posolstvo Grálu od Abdrushina je výnimočné dielo, ktorého hodnota sa nedá vyvážiť pokladmi celého sveta. Pokiaľ skutočne hľadáte Pravdu, prostredníctvom knihy „Vo Svetle Pravdy“ ju máte možnosť nájsť. Sami sme študovali dlhé roky všetky možné náboženstvá, filozofie, tajné i starodávne náuky a snažili sa pozliepať všetky tie čriepky Pravdy, ktoré sme našli, ale nikdy sme nenatrafili na taký ucelený zdroj poznania, akým je Abdrushinové dielo.

V Posolstve Grálu sa dá nájsť to, čo človek môže cítiť hlboko vo svojom vnútri už od dávna - jednoduchú a hlbokú Pravdu v čistej a neskreslenej podobe. Zatiaľ čo iné náuky vyžadujú často bezvýhradné, slepé prijatie dogiem, a vieru bez možnosti presvedčenia, v Posolstve Grálu sa dá všetkému porozumieť priamo do hĺbky podstaty všetkých pojmov. Pokiaľ sú v náboženstvách a filozofiách často rozpory a vyvolávajú určitými absurdnými tvrdeniami oprávnené pochybnosti, kniha Vo Svetle Pravdy pomáha človeku pospájať jednotlivé poznatky do uceleného obrazu a zbúrať nesprávne názory, ktoré človeku bránia v duchovnom uvedomení sa. Nech sme Posolstvo Grálu skúmali seba pozornejšie, nikdy sme v ňom nenašli nič, čo by bolo v rozpore. Kniha Vo svetle Pravdy bezkonkurenčne umožňuje pochopiť to, čo iné náuky iba nejasne naznačujú. Abdrushin do knihy Vo svetle Pravdy vložil dokonca také hlboké Pravdy, že by sa dali rozviesť do mnohých kníh.

Často sa v Posolstve Grálu pod určitým názvom kapitoly skrývajú aj vysvetlenia iných pojmov a o samotnej téme získate ucelený obraz až po prečítaní viacerých prednášok. Preto je dôležité túto knihu čítať postupne, vetu za vetou, prednášku za prednáškou. Viac by sme neradi prezrádzali, veď o nájdenie a oživenie Pravdy jej precítením vo svojom vnútri sa musí postarať každý sám, nikto iný to totiž za človeka urobiť nemôže.

Dúfame, že táto webstránka pomôže čitateľovi zoznámiť sa s Abdrushinovým dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu a umožní mu do knihy aj nahliadnuť, aby si sám, bez ovplyvnenia a nezávisle na názoroch jednotlivcov, najrôznejších skupín a médií, urobil objektívny obraz o jeho skutočnom obsahu a hodnote.
Jednoduchá Pravda


Abdrushin píše, že dobré a zlé sily sú doposiaľ nesprávne chápané, lebo „kde jestvujú dve sily, tam by logicky museli byť i dvaja vládcovia, v našom prípade dvaja bohovia, a to jeden dobrý a jeden zlý.“ Je však iba jedna sila, ktorá všetkým existujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje. Táto sila prúdi neustále i človekom a on dáva tejto neutrálnej Božej sile svojím chcením smer, podľa svojej slobodnej vôle. Tým ju riadi k dobrým, alebo k zlým následkom.

Už dávno Ježiš hovoril, že dobrý strom nesie dobré ovocie a zlý strom zlé. Podobne je to aj so chcením človeka, ktorého duch je buď povznášaný hore do svetlých výšin, alebo dolu do temných hlbín - podľa spôsobu, ako nakladá s jemu zverenou neutrálnou Božou silou. Duchovné chcenie, ktoré je totožné s vnútorným cítením, je teda vlastne tým, čo má moc riadiť túto obrovskú neutrálnu silu.

V tejto jednoduchej, ľahko pochopiteľnej Pravde je všetko, čo človek potrebuje k duchovnému napredovaniu. Abdrushin však upozorňuje, že za túto slobodnú vôľu človek nesie aj zodpovednosť, čo znamená, že musí znášať dôsledky svojich myšlienok, slov a skutkov. Samozrejme, nie iba počas svojho krátkeho pozemského života, ale aj po smrti telesnej schránky.

Nechajme teraz prehovoriť samého Abdrushina, aby sme si povedané uvedomili čo najlepšie a boli schopní ho vedieť aj použiť v živote:

„Vy, ktorí sa tak kŕčovite namáhate nájsť pravú cestu, prečo si to robíte tak ťažkým? Predstavte si celkom jednoducho, ako vami prúdi čistá sila Stvoriteľa a vy ju svojimi myšlienkami vediete buď dobrým alebo zlým smerom. V tom máte bez námahy a bez lámania hlavy všetko! Uvážte, že záleží len od vášho prostého cítenia a myslenia, či táto nesmierna sila vyvolá dobro alebo zlo. Aká pomáhajúca alebo skazonosná moc je vám tým zverená!

Nie je potrebné, aby ste sa pritom namáhali, až by vám pot vystupoval na čelo. Nemusíte sa upínať na takzvané duchovné cvičenie, aby ste všelijakým možným i nemožným, telesným i duchovným prekrucovaním dosiahli určitú úroveň, ktorá je však pre váš skutočný duchovný vzostup úplne bezvýznamnou!“

„S čistou radosťou myslite na to, že ste schopní svojím úprimným cítením a myslením, chcejúcim dobro, bez námahy riadiť jedinú a mohutnú tvorivú silu. Táto sila potom zapôsobí presne podľa druhu vášho cítenia a myslenia. Pracuje sama, vy ju potrebujete len riadiť. To všetko sa deje celkom jednoducho a prosto! K tomu netreba žiadnu učenosť, ba ani čítanie a písanie. Je to dané každému z vás rovnakou mierou! V tom niet rozdielu.

Ako môže dieťa otočením vypínača hravo zapnúť elektrický prúd, majúci nesmierne účinky, tak i vám je dopriate riadiť Božiu silu iba svojím myslením.“

(Z prednášky Abdrushin: Vo Svetle Pravdy: Zodpovednosť)

Kontakt