O knize Ve Světle Pravdy


Poselství Grálu je výjimečné dílo, jehož hodnota se nedá vyvážit všemi poklady světa. Pokud skutečně hledáte Pravdu, tak prostřednictvím knihy Ve Světle Pravdy jí máte možnost najít. Sami jsme studovali mnoho let nejrůznější náboženství, filozofie, tajné i starodávné nauky a snažili se pospojovat všechny ty střípky Pravdy, které jsme našli, ale nikdy jsme nenarazili na tak ucelený zdroj poznání, jakým je Abdrushinovo dílo.

V Poselství Grálu se dá najít to, co člověk může cítit hluboko ve svém nitru už odedávna – jednoduchou a hlubokou Pravdu v čisté a neskreslené podobě. Zatímco jiné nauky vyžadují často bezvýhradní a mnohdy slepé přijetí dogmat i víru bez možnosti přesvědčení, v Poselství Grálu se dá všemu porozumět přímo a do hloubky podstaty všech pojmů. Jestliže v náboženstvích a filozofiích jsou často rozpory a vyvolávají určitými absurdními tvrzeními oprávněné pochybnosti, kniha Ve Světle Pravdy pomáhá člověku pospojovat jednotlivé poznatky do uceleného obrazu a zbořit nesprávné názory, které člověku brání v duchovním uvědomění se. Ač jsme Poselství Grálu zkoumali sebe pozorněji, nikdy jsme v něm nenašli nic, co by si odporovalo. Kniha Ve Světle Pravdy nedostižně umožňuje pochopit to, co jiné nauky jen nejasně naznačují. Abdrushin do knihy Ve Světle Pravdy vetkal tak hluboké Pravdy, že by se daly rozepsat do mnoha knih.

Často se v Poselství Grálu pod určitým názvem kapitoly skrývají i vysvětlení jiných pojmů a o samotném tématu získáte ucelený obraz až po přečtení vícerých přednášek. Proto je důležité tuto knihu číst postupně, větu za větou, přednášku za přednáškou. Víc bychom neradi prozrazovali, vždyť o nalezení a oživení Pravdy jejím procítění ve svém nitru se musí postarat každý sám, nikdo jiný to totiž za člověka udělat nemůže.

Doufáme, že tato internetová stránka, pomůže čtenáři seznámit se s Abdrushinovým dílem Ve Světle Pravdy – Poselství Grálu a umožní mu do knihy i nahlédnout, aby si sám, neovlivněně a nezávisle na mínění jednotlivců, nejrůznějších skupin a médií, udělal objektivní obraz o jeho skutečném obsahu i hodnotě.
Jednoduchá Pravda


Abdrushin píše, že dobré a zlé síly jsou doposud nesprávně chápané, protože „kde jsou dvě síly, museli by logicky býti i dva vládci, v tomto případě tedy dva bohové, jeden dobrý a jeden zlý.“ Je však jen jedna síla, která vším co existuje proudí, všechno oživuje a podporuje. Tato síla proudí neustále i člověkem a on dává této neutrální Boží síle směr, svým chtěním, podle své svobodné vůle. Tím jí řídí k dobrým nebo zlým následkům

Už dávno Ježíš hovořil, že dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom, ovoce špatné. Podobné je to i s chtěním člověka, jehož duch je buď nesen vzhůru do světlých výšin nebo dolů do temných hlubin – podle způsobu jak nakládá s jemu svěřenou neutrální silou Boží. Duchovní chtění, které je totožné s vnitřním cítěním je tedy vlastně tím co má moc řídit tuto mocnou neutrální sílu.

V této jednoduché, lehce pochopitelné Pravdě je všechno, co člověk potřebuje k duchovnímu vzestupu. Abdrushin však upozorňuje, že za tuto svobodnou vůli člověk nese i odpovědnost, což znamená, že musí nést důsledky svých myšlenek, slov a činů. Samozřejmě, ne jen v době svého krátkého pozemského života, ale i po smrti pozemského těla.

Nechme nyní promluvit samotného Abdrushina, abychom si řečené uvědomili co nejlépe a byli schopni ho použít v každodenním životě:

„Vy, kteří tak často křečovitě usilujete, abyste našli pravou cestu, proč si vše tak ztěžujete? Představte si ve vší jednoduchosti, jak vámi proudí čistá síla Stvořitelova a vy ji řídíte svými myšlenkami dobrým nebo špatným směrem. V tom máte bez námahy a bez lámání hlavy všechno! Uvažte, že záleží na vašem prostém cítění a myšlení, vyvolá-li tato mocná síla dobro nebo zlo. Jaká je vám tím dána napomáhající nebo zkázonosná moc!

Není třeba, abyste se při tom namáhali, až by vám vystupoval pot na čele, nepotřebujete se chytati tak zvaného okultního školení a cvičení, abyste všemožným a nemožným tělesným i duchovním zkrucováním dospěli nějakého stupně, pro váš pravý duchovní vzestup naprosto bezvýznamného!“

„Myslete s čistou radostí na to, že je vám možno bez námahy říditi jedinou a mocnou tvůrčí sílu vaším prostým cítěním a myšlením, které chce dobro. Síla pak zapůsobí přesně podle vašeho cítění a myšlení. Ona pracuje sama, vy ji potřebujete jen řídit. A to se děje ve vší prostotě a jednoduchosti! K tomu není zapotřebí žádné učenosti. Ani ne čtení a psaní. Je to dáno každému z vás stejnou měrou! Není v tom žádného rozdílu.

Jako může dítě dnes hravě otočením vypínače zapnouti elektrický proud. který má nesmírné účinky, tak i vám je dáno říditi vašimi prostými myšlenkami Božskou sílu.“

(Z přednášky Abdrushin: Ve Světle Pravdy: Zodpovědnost)

Kontakt